This webpage was set up and designed on Nov 24, 2010 by Tyrone Vuong 王永健

Class 1967 Name List

                       

啓智首頁   留言板

          KT Home Page         Contact Us

 

方昆敏(基隆長庚腸胃科主導醫師)             Taiwan

李華夏(海峽兩岸經貿秘書長)                     Taiwan

徐永昆                                                           Taiwan

張南                                                                Taiwan

彭素鳳                                                           Taiwan

韓德菊                                                           Taiwan

李經綸                                                           Hong Kong

招根熾                                                           Hong Kong

吳子權                                                           Hong Kong

梁麗嬋                                                           Hong Kong

趙彩鳳                                                           Hong Kong

李學禮                                                           Singapore

鄭容光                                                           China

蘆英林                                                           Japan

譚顯傑                                                           Japan

劉克智                                                           USA

陳榮             Alfred Chern                        USA

任卓鈞                                                           USA

梁演昌                                                           USA

梁淳昌                                                           USA

洪清流

劉月德

簫公良

劉漢紀

黃春雷

云昌光(已故)

趙巧瓊       Karen Flinter                       UK

陳文傑       Johnny F. Tran                    San Gabriel, CA

陳志成       Chan Chee Shing, Charles   Hong Kong

 

 

 

     
 

 

 

 

 

You are visitor #:

                      Hit Counter